Disclaimer

Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen géén rechten worden ontleend. Avitec alsook (eventuele) overige informatieleveranciers aan Avitec.nl werken met de grootste accuratesse aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Avitec aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/ daarvoor verstrekte informatie. Avitec aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Avitec worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Avitec.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze site.

Advies & techniek en Infra & milieu

Projecten

Bekijk alle lopende of afgeronde projecten.

Aanbesteding, nieuw bouwteam of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Samen komen we tot de beste oplossingen!

Contact opnemen
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    Constante controle in elke fase
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    Partner in het hele proces
  • KWALITEITEN VAN AVITEC

    We starten met een goed gesprek