Terug naar het Specialisatieoverzicht

Specialisatie

Cultuurtechniek-grondwerk

Waterbeheer heeft in Nederland altijd een grote rol gespeeld en zal dat ook altijd blijven doen. Met cultuurtechnisch werk zorgen we ervoor dat natuurgebieden in ere worden hersteld en scheppen we voorwaarden om natuurgebieden in stand te houden.

Door jarenlange ervaring is bij Avitec infra & milieu veel kennis voor ieder probleem aanwezig.

U kunt bij ons terecht voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Aanbrengen van betuining
 • Aanbrengen van ontvangst- en stortebedden
 • Aanbrengen van stuwen en inlaten
 • Aanbrengen van houten damwandconstructies
 • Diverse oeverbeschoeiingen
 • Aanbrengen van vuilroosters en hekwerken

Beekherstel

Beekherstel zonder dat de wateroverlast toeneemt. Avitec infra & milieu herstelt beken en richt beken zo in, dat er meer verschillende planten en dieren kunnen leven. Beekherstel heeft vaak verschillende doelen, het biedt ruimte aan regenwater en overtollig grondwater. Maar ook om beken weer in natuurlijke vormen terug te brengen in het landschap, voor recreatie, uit ecologisch oogpunt of historie. Voor verschillende waterschappen hebben wij beken herstelt en overloopgebieden gerealiseerd.

Waterberging

Het tijdelijk opvangen van (regen-)water met als doel wateroverlast te voorkomen of het water op te vangen voor periodes van droogte. Door bebouwing, asfaltering en verstening kunnen grote hoeveelheden water niet direct afstromen naar de bodem. Hierdoor ontstaat er wateroverlast. Door het aanleggen van een waterberging heeft het water de ruimte. Één van de grootste projecten die Avitec heeft gerealiseerd is de Bufferzone Noord Zwartemeer, waarbij maar liefst 65 hectare aan landbouwpercelen werden ingericht tot 2 grote vijvers (buffers).

Natuurvriendelijke oevers

Een dynamische zone aan de waterkant. Een natuurvriendelijke oever heeft naast een waterkerende functie, een ecologische functie waarbij natuur en landschap een belangrijk geheel vormen. Deze oevers vormen een prima leefomgeving voor kikkers, padden, insecten, vissen en kleine zoogdieren. Avitec infra & milieu heeft het geschikte machinepark voor het aanleggen van deze oevers, met rupsmaterialen van klein tot groot, kan Avitec alle mogelijke gebieden betreden om oevers aan te leggen.

Faunapassage

Ter bevordering van de leefomgeving van dieren in het druk bezette landschap plaatst Avitec infra & milieu in opdracht faunapassages.

Vistrap

Om vissen veilig langs een stuw, dam, sluis of dijk te kunnen laten zwemmen, kan een vistrap worden aangelegd. O.a. bij het project Beekloop Assen werden vistrappen aangelegd evenals twee loopbruggen.

Stuwen

Avitec infra & milieu heeft inmiddels meerdere grote projecten uitgevoerd, waarbij stuwen zijn aangebracht. Avitec heeft jarenlange ervaring in cultuurtechnische werken en heeft door de grote hoeveelheid projecten beekherstel, diverse stuwen geplaatst. Dit betreffen zowel in het werk gemaakte stuwen, van diverse materialen, als prefab aangeleverde stuwen.

Beschoeiing

Avitec heeft een vaste beschoeiingsploeg die het gehele jaar beschoeiingswerkzaamheden uitvoert. Doordat Avitec beschikt over een eigen ponton, kan beschoeiing zowel vanaf de kade als vanaf het water worden aangebracht. De werkzaamheden variëren van vervanging, renovatie evenals nieuw aan te brengen beschoeiing.

Advies & techniek en Infra & milieu

Projecten

Bekijk alle lopende of afgeronde projecten.

Aanbesteding, nieuw bouwteam of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Samen komen we tot de beste oplossingen!

Contact opnemen
 • KWALITEITEN VAN AVITEC

  Constante controle in elke fase
 • KWALITEITEN VAN AVITEC

  Partner in het hele proces
 • KWALITEITEN VAN AVITEC

  We starten met een goed gesprek