Privacy

1. Introductie

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.avitec.nl. Avitec respecteert de privacy van de bezoekers van onze website en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy. In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.


2. Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website (hierna: bezoekers) voor één of meer van de onderstaande doelen:

 • versturen van nieuwsbrieven
 • versturen van vacaturealerts
 • aanmelding voor events
 • in behandeling nemen van vragen en klachten
 • het doen van klanttevredenheidsonderzoek
 • in behandeling nemen van serviceverzoeken
 • verwerken van sollicitaties, voor het doen van sollicitaties geldt een aparte privacyverklaring, deze is te vinden bij het sollicitatieformulier of hieronder onder ‘Privacyverklaring voor sollicitanten

Wij verwerken van al onze bezoekers:

 • IP-adres
 • Cookies

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website, voor één van de hierboven genoemde doelen. 
Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • adres
 • telefoonnummer

3. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?

De persoonsgegevens van de bezoekers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:

 • via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies
 • door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf

4. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden tot geheimhouding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie.

5. Welke rechten hebben de bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:

 • Recht op inzage
 • Recht op verbetering/aanvulling
 • Recht op verwijdering
 • Recht op het beperken van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid
 • Recht op bezwaar tegen verwerking

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij Avitec, te bereiken via info@avitec.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen.

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers delen met:

 • opdrachtgevers, samenwerkingspartners of klanten van Avitec
 • dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van Avitec diensten te verlenen
 • derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers.

7. Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.


8. Cookies 

Onze website maakt wel gebruik van cookies. Mogelijk worden gebruiksgegevens op een later moment gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren. De gebruiksgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd.

9. Links naar websites van derden

Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 1-06-2019.

11. Contact / vragen

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring neem dan contact op met personeel@avitec.nl.

Privacyverklaring voor sollicitanten

1. Voor wie is deze privacyverklaring bestemd? 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten van Avitec, hierna: wij. Wij respecteren de privacy van onze sollicitanten en we gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens kunnen verwerken.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Avitec is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel van en de middelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

3. Voor welke doeleinden verwerken we welke persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van sollicitanten voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze verwerkingsdoeleinden zal op jou van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op jou niet van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van jou voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer kunnen worden verwerkt. Per doeleinde wordt steeds gespecificeerd welke persoonsgegevens door ons kunnen worden verwerkt:

a. Doel: om de geschiktheid voor een bepaalde functie, positie of opdracht te beoordelen

welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (CV), motivatiebrief, opleidingsgegevens, resultaten van assessments, psychologische en medische keuringen/testen, VOG, BKR registratie, kopie referenties, (kopie) pasfoto.

b. Doel: voor overige werving- en selectiedoeleinden (waaronder het corresponderen met sollicitanten, het afnemen van tests of (medische) keuringen

welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, CV, motivatiebrief, opleidingsgegevens, resultaten van assessments, psychologische en medische keuringen/testen, kopie referenties, (kopie) pasfoto.


c. Doel: om de toepasselijke wet- en regelgeving na te kunnen leven

(bijvoorbeeld om gegevens te verstrekken aan de belastingdienst of om aan een gerechtelijk bevel of een vordering van een opsporingsinstantie te voldoen).

welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: Dat zal afhangen van de specifieke wet- en regelgeving die nageleefd dient te worden, maar zal doorgaans minstens jouw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer bevatten.

4. Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?

Jouw persoonsgegevens worden op verschillende manieren verkregen:

Algemeen

 • door verstrekking van de persoonsgegevens door jou zelf
 • door verstrekking van de persoonsgegevens door een werving,- en selectiebureau
 • door verstrekking van de persoonsgegevens door een detacheringsbureau en/of uitzendbureau

Aanvullend daarop kan Avitec extra persoonsgegevens vastleggen die verzameld zijn door contact met jou, referenten of andere bronnen.

Digitaal

 • via het gebruik van de website van Avitec alsmede de daarop geplaatste cookies
 • cookies die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze websites bezoekt

5. Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen nemen wij passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Onze medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot jouw persoonsgegevens indien dat nodig is voor de uitoefening van hun functie.

Met derden die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

6. Welke rechten heb je en hoe kun je deze uitoefenen?

De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen. Dit is ook van toepassing op jou als sollicitant. Je hebt de onderstaande rechten:

 • Recht op inzage in jouw persoonsgegevens
 • Recht op verbetering/aanvulling van jouw persoonsgegevens
 • Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens
 • Recht op het beperken van de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens
 • Recht op bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kun je schriftelijk indienen onze contactpersoon Privacy, te bereiken via personeel@avitec.nl.

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we jou een passende reactie sturen.

7. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Avitec zal jouw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij je hiervoor toestemming hebt verleend.

8. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren. Na afloop van de sollicitatieprocedure worden de gegevens van jou maximaal 4 weken bewaard. Je kunt toestemming geven om je gegevens langer te bewaren voor eventuele toekomstige vacatures.

9. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 22-05-2018.


10. Contact / vragen

Indien je vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met de contactpersoon Privacy, te bereiken via personeel@avitec.nl.

Advies & techniek en Infra & milieu

Projecten

Bekijk alle lopende of afgeronde projecten.

Aanbesteding, nieuw bouwteam of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op

Samen komen we tot de beste oplossingen!

Contact opnemen
 • KWALITEITEN VAN AVITEC

  Constante controle in elke fase
 • KWALITEITEN VAN AVITEC

  Partner in het hele proces
 • KWALITEITEN VAN AVITEC

  We starten met een goed gesprek